[ BOOKS ] ⚣ Šeštadienį, aštuntą valandą Author Rebeka Una – Ivogue.co.uk

Šeštadienį, aštuntą valandą Ala Perspektyvi Gimnazist Debat Var Ybose Ji Narsiai Sprend Ia Pasaulio Problemas Laisvalaikiu Pri I Ri Kaimyn S Vaik Jor , Lanko Vieni As Senutes, Draugauja Su Vis Giliau Alzhaimer Grimztan Ia Zolda Ala Padeda Visiems, Kam Reikia Jos Pagalbos Jos Autoritetai Motina Teres Ir Kunigas Janas Geriausi Draugai Mona Ir Arvis, Taip Pat Pavyzdingi Intelektualai Dar Profk J Besimokanti, I Nam Pab Gusi Gint , Vis Susidedanti Su Zonoje S D Jusiais Vyrukais, Ir Aroganti Kasis Markas, Kand Iomis Replikomis Keliantis Alai Si T.Ta Iau Tikrov Da Nai B Na Kitokia Nei Atrodo Kokie Vaiduokliai Slepiasi Heroj Spintose Ar Trijul Tokia Pavyzdinga, Kokia Dedasi Kod L Taip Norisi Pagerinti Save, Perra Yti Savo Istorij Ir Svarbiausias Klausimas Ar B Damas Su Eistas, Gali I Gelb Ti Kit Rebeka Una Knyg Vaikams Ir Paaugliams Autor , Angl Kalbos Mokytoja Ra Ytojos Debiutin Knyga Atjunk 2015 M Peln Dvi Premijas Prano Ma Ioto Premij Kaip Geriausia Knyga Vaikams Ir Paaugliams Bei Met Knygos Premij , U Kuri Balsavo Visos Lietuvos Skaitytojai Atjunk Taip Pat I Rinkta Reik Mingiausi Vaik Knyg Imtuk Ir Pateko Populiariausi 2016 M Lietuvi Autori Gro In S Literat Ros Knyg Penketuk.Ra Ytojos Apysaka A Esu Tomas, Seklys Iemet Nominuota Met Knygos Vaikams Rinkimuose.Rebeka Una 2017 M Tapo Alma Littera Organizuojamo Paaugli Ir Jaunimo Literat Ros Konkurso Nugal Toja Jos Rankra Tis Psichologin Drama E Tadien , A Tunt Valand I Rinkta Geriausia I 16 Pateikt K Rini.Kitos Ra Ytojos Knygos Pijus Ir Nikolas , Barbora Ir Pelki Senelis , A Esu Tomas, Seklys , Labas, A Tadas Ir Antroji A Esu Tomas, Seklys Dalis Kiemo Seklys Tomas.


10 thoughts on “Šeštadienį, aštuntą valandą

 1. says:

  Labai sunku ramiai ra yti atsiliepim Tai knyg , kuri pirmiausia labai pavir utini kai vertinau, kuri nor jau nura yti po pirm j puslapi Ir galiu pasakyti, kad i ties klydau Pirmoji knygos dalis ir apra oma Ala man taip primin Houlden i Rugiuose prie bedugn s abu idealisti ki, abiems iuolaikinis pasaulis atrodo nemielas Pati Ala labai tikinti ir protinga mergina Ji ruo iasi debatams, pri i ri ma berniuk , savanoriauja ...


 2. says:

  Kiekvien kart perskai ius lietuvi autoriaus knyg susim stau, pateikti vertinim , ar ne Para yti komentar , ar ne Jei para ysiu blog vertinim , ar nenulin iuos, ar nepaki padno k s kur Knyg mug je, o ka in ir ar pati jausiuosi gerai, para iusi daugiau nei tikiui, kad verta Jeigu gr iau mokykl ir skaity iau it knyg kartu su beveik suaugusi serija, kartu su Selind eriu ir Autsaideriais , koki penkiolika met atgal, knygai, grei iausiai, duo iau visas penkias vaig des.Bet dabar duodu tris, susumavus rezultatus ir padalinus i dviej , bus keturi Labai geras vertinimas.Tai apie t tris ir kod l pa nyp iu ant tokios gilios knygos Tema tikrai nustebino nesitik jau tiek visko gilaus ir daug, tokio aktualaus ir skaudaus Ka kod l galvojau, kad knyga bus apie drugelius ir nuteikianti teigiamai, bet ne Labai gerai niekas netiki drugeliais ten, kur jie neskraido, ypa paauglyst je.Visgi knyga yra visi kai ne paaugliams, jei paaugliu laikysime 14 18 met mog Tokio am iaus jaunuolis gali skaityti bet k , bet tikrai negali visko suprasti taip, kaip supranta suaug s mogus Ar tikrai paauglys pajus, k rei kia palikti savo vaikus auginti kitiems, k rei kia palikti savo motin Man baisu, man skaudu, mane ver ia susim styti Bet manau, kad da nas paauglys tikrai nedr siu kalb ti apie visus itas vietas tiesiog praskipins, nes tiesio...


 3. says:

  Gan vairiapus mano nuomon , jeigu kalb tume apie it knyg.Pats knygos tonas, sakykim taip, gan skiriasi nuo to, kuris vyravo mano paauglyst s laikme io knygose t.y prie 13 15 met ir tai yra pliusas Viskas daug rim iau, bet ne per daug Ka kiek humoro, pam stym Saky iau toks Dosono lankos aidas atsivijo beskaitant brand s, i mintingi paaugliai.Kita vertus tie visi siu eto vingiai, dramos inau, kad realiam gyvenime taip gali nutikti, o jeigu tai ir retenyb , tai reikia prisiminti, kad visa tai tik fikcija Vis tik man visa tai dav tok Telemundo presenta prieskon Be to, kartais religijos vaidmuo visoje istorijoje dar j ne toki relatable atsipra au, lietuvi kai i verstas odis neskamba taip gerai Nors nepasaky iau, kad itas aspektas buvo laba...


 4. says:

  Tik atsiradus iai knygai labai nor jau j perskaityti, nes ji buvo nominuota paaugli ir jaunimo literat ros konkurso nugal toja Manau, kad i knyga tur jo daug lietuvi kumo Pirmoji dalis man labai patiko, buvo tikrai d...


 5. says:

  Kol skai iau labai patiko Bet gale ka kaip pritr ko ta k ant i ir taip vadinamo clearance ir closure A suprantu, kad gyvenimas vyksta toliau, bet tod l mes galim nueiti lauk , ar susitikti su draugais Kai skaitai ger knyg , ir ji galiausiai nepaliek atsakym , kuri nor jai, vyksta nusivylimas iai...


 6. says:

  Likau begalo su av ta, nors lietuvi literat ra vis atrodo ne domi Pasi musi knyg ir prad jusi j skaityti, ilg laik nesupratau apie k j Bet v liau, tiesiog negal jau atsitraukti Tai tikras stebuklas, paaugli literat roje.


 7. says:

  Gana sukre ianti psichologin drama avi lengvai pateikiamu tekstu, traukian iu siu etu ir nenusp jamais pasakojimo pos kiais.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *